Persondatapolitik

Når vi hos Advokat Wandrup behandler sager for vores kunder, indhenter vi som oftest en række oplysninger om dig eller dit firma.

I første omgang vil det være almindelige personoplysninger, som f.eks. navn adresse. mail, og telefon­nummer. Ved sager om køb af hus eller lejlighed eller straffesager vil vi tillige bede om cpr-nummer, og hvis der er en økonomisk transaktion involveret, vil vi bede om kopi af billede-id (typisk pas eller kørekort) og sundhedskort, da reglerne om hvidvaskning kræver dette af os.

Under håndtering af sager for vores kunder kan det ske, at vi modtager oplysninger om dig fra andre parter i sagen, det kan være f.eks. være fra ejendomsmægler, retten, politiet, din bank eller dit forsikringsselskab. 

Vi benytter kun de persondata i forbindelse med håndteringen af din sag og til at overholde de regler, som gælder for Advokat Wandrup håndtering af sagen og overholdelse af de regler, som gælder for driften af Advokat Wandrup. Det kunne f.eks. være de advokatetiske regler, hvidvaskloven, bogføringsloven m.fl.

Det kan være nødvendigt, at videregive nogen af oplysningerne, som vi har modtaget, til andre parter i din sag hos os. Du skal i den forbindelse dog vide, at vi er underlagt tavshedspligt og at vi derfor kun videregiver de oplysninger, som er nødvendige for håndteringen af din sag, eller hvis vi efter lovgivningen er særskilt forpligtet til at afgive oplysningerne. 

De data vi modtager, vil blive opbevaret sikkert i op til 10 år efter sagens afslutning, da det ansvar vi som advokater har for korrekt rådgivning, forældes efter 10 år. Der vil dog ske sletning af oplysninger, indhentet efter reglerne i hvidvaskningslovgivningen, 5 år efter sagens afslutning.

Du har, efter reglerne i persondatalovgivningen, ret til indsigt i de personoplysninger vi opbevarer om dig, og ret til sletning og ret til berigtigelse, i det omfang dette ikke er i konflikt med Advokat Wandrups pligt til at opbevare oplysningerne.  

Vores politik for behandling af dine data er således: 

  1. Juridisk rådgivning til private og erhvervsdrivende 

For at kunne gøre dette, indsamler og behandler vi en række persondataoplysninger om dig. 

Den måde vi håndterer og opbevarer disse data og oplysninger på, er således som anført nedenfor, og de rettigheder du har i den forbindelse, er tillige beskrevet: 

1.1 Persondata er i udgangspunktet alle data, som omhandler dig på den ene eller anden måde. 

I første omgang er det ret banale ting, som f.eks. navn og adresse, telefonnummer, m.v. Det kan dog også være mere specifikke oplysninger om dig, som f.eks. kontonummer, cpr. nummer, ægteskabelig status, antal af børn, trosretning, og oplysninger om din straffeattest. 

Vi indhenter kun oplysninger, som er relevant for vores behandling af sagen. Hvis du kommer med oplys­ninger til os, som ikke skønnes relevant, vil disse blive slettet eller straks tilbageleveret, hvis det kommer på papir eller andet fysisk medie. 

1.2 Hvor får vi dine persondata fra?

Vi får langt de fleste data fra dig som kunde. Vi kan dog også modtage oplysningerne fra andre, som f.eks., ejendomsmægler, domstolene, offentlige myndigheder, pengeinstitut, forsikringsselskaber, politi m.fl. 

1.3 Hvad sker der med dine persondata? 

Baggrunden for at vi indsamler dine persondata er primært, at vi skal kunne identificere dig og din sag til brug for vores sagsbehandling. 

Nogle gange er det nok med navn, telefonnummer og adresse, men andre gange skal vi bruge følsomme persondata fra dig, i form af cpr-nummer eller helbredsoplysninger, for at kunne levere vores ydelse til dig.

Der vil være situationer, hvor lovgivningen kræver, at vi skal registrere og opbevare persondata på dig til opfyldelse af, f.eks. hvidvaskningslovgivningen, skattelovgivningen, regler om bogføring eller de advokatetiske regler.

1.4 Hvor længe opbevares persondata?

Da Advokat Wandrups erstatningsansvar for korrekt rådgivning først forældes efter 10 år, vil dette være udgangspunktet for den periode, hvori vi beholder dine oplysninger. Ved at opbevare dataene i denne periode, får vi mulighed for, at kunne vise og dokumentere, hvilken sagsbehandling vi har foretaget og hvilke oplysninger vi har haft til rådighed, for at kunne gøre dette. I forhold til reglerne om hvidvaskning, skal de konkrete identitets-oplysninger om dig slettes 5 år efter sagens afslutning. 

1.5 Må oplysningerne videregives til andre?

Hvis det er nødvendigt, for at din sag kan behandles- ved f.eks. indgivelse af stævning til retten, vil det følge af den opgave vi har påtaget os over for dig, og den løsning som skal leveres, at videregivelse af oplysningerne sker. Den tavshedspligt som Advokat Wandrup og dets medarbejdere er omfattet af gør dog, at der kun videregives de, for sagens håndtering nødvendige oplysninger, eller hvis anden lovgivning pålægger os at videregive oplysningen, hvilket kan være tilfældet hvis der opstår mistanke om, at en opgave vi er ved at hjælpe med, sker i strid med reglerne om hvidvaskning og terrorbekæmpelse.  

For vores sagshåndtering på kontoret kan det være nødvendigt at videre give dine data til de databehandlere som hjælper os, hvilket drejer sig om leverandørerne af vores it-system som opbevarer alle vores sagsdata, vores backup af sagsdata. Der vil i enkeltstående tilfælde være brug for at der gives adgang til virksomhedens revisor til brug for alm bogholderi kontrol, samt it- support i det omfang at dette fordre hjælp til håndtering af data i en konkret sag. 

Vi har databehandleraftaler med alle vore leverandører, og vores data er placeret i Microsoft Office365 cloudløsning hos Microsoft som har dataene placeret i Europæisk placerede serverparker. Vores backup er placeret i Danmark.

De databehandler vi benytter er placeret i EU eller har fortaget tilslutning til den for EU-området gældende Privacy Shield-aftale, som sikrer håndtering efter gældende regler i henhold til EU-persondataforordningen.

  1. Hvilke rettigheder har jeg som kunde i den henseende? 

Når dine data er registreret hos os, skal vi som dataansvarlig opfylde en række forpligtelser. 

Du kan for det første bede os oplyse hvilke personoplysninger vi behandler om dig, og få berigtiget eller fuldendt oplysninger som er forkert eller mangler noget.

Dernæst kan du ønske sletning og begrænsning af behandlingen af dine data, eller gøre indsigelse mod at vi behandler dine data. Dette skal du gøre ved at kontakte os på mail. Benyt da kontaktoplysningerne nedenfor. Endelig kan du ønske at vi foretager flytning/kopi af dine data (dataportabilitet) til evt. ny advokat. 

Det er ikke sikkert at vi kan eller skal slette dine data, da vi kan være forpligtet eller berettiget til at opbevare dem efter et konkret hjemmelsgrundlag, men vi er forpligtet til at tage stilling til din henvendelse herom. 

Hvis du er utryg ved Advokat Wandrups opbevaring og håndtering af dine data har du mulighed for at klage og henvendelse herom skal ske til firmaets indehaver på mai@adv-wandrup.dk. Hvis det svar du modtager på din klage ikke er tilfredsstillende kan du klage til Datatilsynet: 

Datatilsynet
Borgergade 28
1300 København K
Tlf.: 33193200
Se mere på www.Datatilsynet.dk

  1. Hvordan passer vi på dine data? 

Hos Advokat Wandrup skal vi efter den danske og europæiske lovgivning passe på de persondata som vi håndterer, samtidig med at vi skal overholde de til enhver tid gældende advokatetiske regler. Hos os betyder det at vi har en intern politik for hvordan dataene opbevares og journaliseres, og at vi foretager opfølgning på overholdelse af denne interne politik for denne håndtering med jævne mellemrum. 

Det betyder også, at kun de medarbejdere som har brug for at have adgang til din sag kan tilgå dine persondata. På samme tid gør vi alt for ret teknisk at passe på de persondata som vi opbevarer for alle vores kunder, og for at hindre at uvedkommende kan få eller har adgang til vores kunders data.

Vi gør vores bedste for at du som kunde får en god oplevelse og føler dig tryg ved såvel vores egentlige sagsbehandling og vores benyttelse og opbevaring af dine persondata under sagsbehandlingen og herefter. 

  1. Og hvem er det så præcist der et dataansvarlig? 

Advokat Wandrup 
advokat Mai Wandrup
Toldbodgade 2, st.
4990 Sakskøbing
CVR: 37 29 58 17
Tlf.: 5470 1000
Mail: mai@adv-wandrup.dk
Web: www.adv-wandrup.dk 

Denne persondata politik er opdateret den 1. januar 2022, og vil løbende blive revideret i overens­stem­melse med behov og lovgivningsændringer og -krav.